Wydawca treści Wydawca treści

Użytki ekologiczne

Użytkiem ekologicznym nazywamy teren nieleśny (w rozumieniu kategorii użytku gruntowego), objęty ochroną prawną w celu zachowania ekosystemów mających znaczenie dla różnorodności biologicznej.

Użytkami ekologicznymi mogą być: naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nie użytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania.

Aktualnie na terenie nadleśnictwa znajduje się jeden użytek ekologiczny tzw. „Mokry Las", jest to ekosystem łąkowo-bagienny o łącznej powierzchni około 300 ha. Teren ten stanowi miejsce bytowania wielu cennych gatunków ptaków między innymi: cietrzewia, trzmielojada, żurawia, derkacza. Obiekt ten został powołany w 2002 r. Obejmuje on swoim zasięgiem tereny różnych form własności w tym Lasów Państwowych w obrębach ewidencyjnych Skąpe, Budzisław, Zaostrów.

Wykaz istniejących użytków ekologicznych:

Lp

Nr

Rej.Woj.

Akt i data powołania

Miejscowość

Gmina

Obręb leśny

pododdział

Powierzchnia (ha) - N-ctwa

Cel ochrony - zachowanie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

U-114

Uchwała Rady Gminy Słupia Nr XIII/85/2002 z dn. 19.06.2002r

Dz. Urz. Woj. Święt. z dn. 23.09.2002r., Nr 138, poz. 1707.

Skąpe

Słupia Konecka

Radoszyce

290 f,

292 a-k

293 n, o-r, t-rx


 

 

17,81

naturalnego ekosystemu łąkowo-bagiennego z cennymi gatunkami awifauny