Wydawca treści Wydawca treści

Lasy HCVF

Konsultacje społeczne HCVF (lasy o szczególnych walorach przyrodniczych)
 
Zgodnie z zasadami dobrej gospodarki leśnej według zasad i standardów FSC (Forest Stewardship Council) Nadleśnictwo Ruda Maleniecka wyznaczyło lasy o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF (High Conservation Value Forests).
Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF w granicach Nadleśnictwa Ruda Maleniecka obejmują następujące kategorie obszarów:
HCVF 1 – Lasy posiadające globalne, regionalne lub narodowe znaczenie pod względem koncentracji wartości biologicznych, do których zaliczono:
HCVF 1.1. - Obszary chronione – fragmenty lasu specjalnie przeznaczonych do ochrony walorów przyrodniczych bez kompromisu z potrzebami gospodarki leśnej (głównie rezerwaty przyrody).
HCVF 1.2. - Ostoje zagrożonych i ginących gatunków – fragmenty lasu z populacjami gatunków zagrożonych wyginięciem (do tej kategorii zaliczono: ostoje bociana czarnego i kraski).
HCVF 3. - Obszary obejmujące rzadkie, ginące lub zagrożone ekosystemy (szczególnie obszary objęte inwentaryzacją siedlisk przyrodniczych wykonaną przez LP w 2007 r.).
HCVF 3.1. - Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące – lasy i inne ekosystemy rzadkie, objęte dyrektywą siedliskową (buczyny storczykowe, świetliste dąbrowy, lasy zboczowe, bory, brzeziny i świerczyny bagienne).
HCVF 3.2. - Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy – lasy zagrożone w skali Europy lecz stosukowo pospolite w Polsce (grądy, buczyny, jedliny, łęgi, dolnoreglowe bory jodłowo-świerkowe).
HCVF 4. - Lasy pełniące funkcje w sytuacjach krytycznych (głównie lasy glebochronne i wodochronne spełniające kryteria lasów ochronnych).
HCVF 4.1. - Lasy wodochronne – źródliska rzek i potoków, lasy na obszarach wód podziemnych, lasy wzdłuż cieków wodnych, lasy zalewowe, lasy na terenach górskich i wyżynnych zapobiegające szybkiemu spływowi powierzchniowemu wód deszczowych, lasy na siedliskach wilgotnych i bagiennych.
HCVF 6. - Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności – lasy ważne ze względów kulturowych, przyrodniczych lub religijnych dla lokalnych społeczności.
 
Do pobrania:
 
W związku z procedurą aktualizacji lasów o szczególnych walorach przyrodniczych na terenie Nadleśnictwa Ruda Maleniecka, informujemy o trwających konsultacjach społecznych w sprawie lasów o szczególnym znaczeniu dla tradycyjnej tożsamości kulturowej – tereny ważne kulturowo, przyrodniczo lub religijnie dla miejscowej społeczności.
Do najwyższej kategorii zaliczono pojedyncze miejsca pamięci narodowej, mogiła, itp. odnalezione na terenie lasów Nadleśnictwa Ruda Maleniecka.
Wszelkie informacje w tej sprawie udzielane są w Nadleśnictwie Ruda Maleniecka pod numerem (41) 3731595.
Nowe propozycje w/w lasów prosimy nadsyłać na druku zamieszonym poniżej.
Osoba do kontaktu w sprawie konsultacji społecznych: Karol Kowalski: e-mail: karol.kowalski@radom.lasy.gov.pl
Nadleśnictwo Ruda Maleniecka prowadzi regularny monitoring przyrodniczy w celu uniknięcia działania, które mogłyby zagrozić: gatunkom chronionym, lasom o szczególnej wartości i powierzchniom referencyjnym.
Do pobrania: Załącznik nr 2a
 
 

Zgodnie z założeniami pisma Zn Spr. ZO-2611-2/2012 r. RDLP Radom w dniu 13.02.2015 dokonano analizy notatek służbowych złożonych przez leśniczych w styczniu 2015 r. Z analizy otrzymanych dokumentów wynika, że:

1.       Na terenie lasów HCVF w roku 2014 w wyniku zdarzeń nadzwyczajnych mogących negatywnie oddziaływać miały miejsce:

- pożary:

Leśnictwo Ruda Pilczycka: oddz. 277-a, 235-c – HCVF 4.1,

Leśnictwo Lipa: oddz. 123-c, 123-d – HCVF 1.2

Z uwagi na powierzchniowy charakter pożarów oraz niewielką powierzchnię, nie stwierdzono znaczącego negatywnego wpływu pożarów na walory lasów HCVF.

 

2.       W wyniku zabiegów gospodarczych wykonanych w roku 2014 nie stwierdzono negatywnego oddziaływania w lasach HCVF. Wykonywane prace były związane z realizacją zadań wynikających z zapisów obowiązującego PUL dla Nadleśnictwa Ruda Maleniecka na lata 2009-2018. 

 

 

 

MONITORING LASÓW HCVF

za rok 2017

 

Postępując zgodnie z pkt. 4 Ad. III.3 metodyki procedury wyznaczania lasów o szczególnych walorach przyrodniczych tzw. HCVF będącej załącznikiem nr 2 do Zarządzenia nr 3 Dyrektora RDLP w Radomiu z 06.03.2017 r., na podstawie analizy informacji przedłożonych przez leśniczych dot. monitoringu lasów HCVF walorach za rok 2017 r ustalono co następuje:

  1. W roku 2017 na terenie powierzchni wyznaczonych lasów o szczególnych walorach przyrodniczych tzw. HCVF odnotowano jedno zdarzenie nadzwyczajne tj. pożar lasu w oddziale 390-h leśnictwa Radoszyce (kod HCVF 4.1 – lasy wodochronne). Jednakże, z uwagi na bardzo znikomą powierzchnię (0,01 ha - stanowiącego 0,0013% powierzchni d-stanu), charakter pożaru (pokrywy gleby) oraz krótki czas działania czynnika nie zaobserwowano negatywnego wpływu na unikalną cechę drzewostanu.
  2. Na obszarze lasów będących w zarządzie Nadleśnictwa Ruda Maleniecka w roku 2017 zarejestrowano szkody w drzewostanach których czynnikiem sprawczym było bytowanie bobra europejskiego (ścinanie drzew, podtapianie powierzchni).  Jednakże nie powodują one pogorszenia stanu powierzchni zakwalifikowanych jako lasy HCVF.
  3. W wyniku zabiegów gospodarczych będących realizacją wskazówek PUL wykonywanych w roku 2017 nie stwierdzono negatywnego wpływu na lasy HCVF.